Odborná literatura

Udržitelné principy v cestovním ruchu českého venkova a jejich management

2018: Udržitelné principy v cestovním ruchu českého venkova a jejich management

Práce se zabývá problematikou udržitelných principů v cestovním ruchu českých venkovských obcí a jejich managementem. V současné době roste obliba venkovského cestovního ruchu, což zvyšuje nároky na zdroje daných destinací a v konečném důsledku může vést až k jejich vyčerpání a poškození destinace. Východiskem je snaha poskytnout managementu venkovských destinací takové nástroje, které by umožnily řídit cestovní ruch v intencích konceptu udržitelnosti. Cílem této práce je určení charakteristik, které jsou typické pro udržitelné chování ve venkovském cestovním ruchu a následné vytvoření indikátorů, které by managementu či jiným zainteresovaným stranám mohly umožnit efektivní řízení destinace s ohledem na dlouhodobou prosperitu ve třech základních oblastech udržitelnosti.

Formát: A5
Vazba: Brožovaná
Vydáno: červen 2018
Vydavatel: VERBUM
ISBN 978-80-87500-95-8


Obálka Ekoznačky a značky kvality v cestovním ruchu

2018: Ekoznačky a značky kvality v cestovním ruchu

Na základě dat z široce pojatého výzkumu, vytvořili autoři ucelený přehled využívaných značek, jejich charakteristik, historických vztahů či nákladů na jejich implementaci. Zároveň kniha přináší nutný úvod do teorie řízení značky, a to jak v obecné rovině, tak v konkrétní aplikaci na oblast cestovního ruchu. Publikace tak v první části nabízí obecnější informační základ nejen pro studenty, ale také profesionály v oblasti řízení cestovního ruchu. Její druhá část pak může zásadním způsobem usnadnit rozhodování o výběru určité značky podnikatelům v cestovním ruchu. Přestože se značení kvality v cestovním ruchu využívá již delší dobu, je společně s relativně novým ekoznačením, důležitým faktorem při rozhodování zákazníka o využití dané služby. Alespoň základní orientace v dané problematice je tak pro úspěšné podnikání v oboru nezbytná.

Formát: A5
Počet stran: 202
Vazba: Brožovaná
Vychází v prosinci 2018
Vydavatel: Verbum
ISBN 978-80-87500-96-5
Kooperace: Jan Závodný Pospíšil


udrzitelny_cr

2015: Udržitelný cestovní ruch: Principy, certifikace a měření

Odborná monografie s názvem Udržitelný cestovní ruch: principy, certifikace a měření se věnuje aktuálnímu tématu aplikace udržitelnosti a udržitelných principů v rychle rostoucím odvětví cestovního ruchu. V úvodu jsou představeny jednotlivé definice udržitelnosti a udržitelného rozvoje včetně aplikované definice do udržitelného cestovního ruchu. Je uveden základní přehled mezníků vývoje udržitelného rozvoje. Následuje představení forem a druhů cestovního ruchu, které jsou ze své podstaty považovány za udržitelné. Zvláštní kapitola je věnována etickému kodexu a certifikaci udržitelného cestovního ruchu v České republice, ale i v zahraničí a v mezinárodních programech. Závěrečná kapitola představuje možnosti měření a sady indikátorů již vytvořených pro potřeby udržitelného cestovního ruchu. Součástí monografie je několik případových studií posbíraných v praxi udržitelného cestovního ruchu. Kniha obsahuje obrazovou fotopřílohu.

Koupit e-knihu

Formát: A5
Počet stran: 123
Vazba: Brožovaná
Vydáno: květen 2015
ISBN 978-80-244-4576-2


osz-sociologie_big

2013: Občanský a společenskovědní základ: Sociologie, média

Učebnice pro střední školy se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka. Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti. Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích.

Kooperace: Tereza Köhlerová, Jan Závodný Pospíšil
Formát: A4
Vazba: brožovaná
ISBN 978-80-7402-148-0


Jak na reklamu

2011: Jak na reklamu

Reklama je všudypřítomný fenomén, se kterým se setkáváme prakticky denně. Pro většinu společností je to zároveň nejmocnější nástroj propagace. Tato kniha představuje základní informace o reklamě, její historii i účinky. Zabývá se i konkrétními postupy využívanými v reklamní komunikaci společně se základními návody.

Kooperace: Jan Pospíšil
Formát: 17 x 22,5
Počet stran: 150
Vazba: Brožovaná
Vydání: 1
Vydáno: prosinec 2011
ISBN 978-80-7402-115-2


Mediální výchova

2009: Mediální výchova

Mediální výchova je poměrně novým předmětem českého školství. Tato učebnice je jednou z prvních vlaštovek a vůbec první učebnicí v České republice, která k předmětu „mediální výchova“ přistupuje inovátorským způsobem. Učebnice je psána velmi vlídně, přátelsky a srozumitelně. Obsahuje velké množství obrázků, grafiky, schémat a příkladů. (88 stran, vydáno: říjen 2009, ISBN 978-80-7402-022-3)

2010: Cvičebnice

Cvičebnice k předmětu mediální výchova obsahuje nejrůznější příklady, úkoly a otázky, které pokrývají veškerou látku probíranou v učebnici studenta. Všechna cvičení jsou koncipována tak, aby co nejvíce vycházela z reality a bylo možné je použít v praxi. Správné řešení všech úkolů je uvedeno v metodice učitele. (88 stran, vydáno: květen 2010, zadání ISBN 978-80-7402-039-1, řešení ISBN 978-80-7402-055-1)

2010: Metodika

Metodika k učebnici mediální výchova vychází z učebnice studenta, navíc však obsahuje doplňkové informace, nápady, jak zpestřit výuku, řadu užitečných materiálů a mnoho dalšího. Výkladový text je prokládán velkým množstvím obrázků, grafiky, schémat a příkladů. V metodice jsou navíc uvedeny správné odpovědi na všechny otázky a úkoly z cvičebnice mediální výchovy. (111 stran, vydáno: říjen 2010, ISBN 978-80-7402-040-7)

Kooperace: Jan Pospíšil